• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Ajudes a la solvència empresarial 2021

 

LÍNIA D’AJUDA
Suport a la  solvència  i la reducció de  l’endeutament  del  sector privat de  treballadors  i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19

INVERSIONS SUBVENCIONABLES
L’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Es consideren costos fixos subvencionables entre altres: arrendaments, subministrament d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com les pèrdues comptables, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com ara assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts ni es tracti de pèrdues per deteriorament de valors puntuals.

Se n’exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l’ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.

BENEFICIARIS

  • Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d’activitat previstos en la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009), que continuïn en l’exercici de l’activitat i que el volum d’operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30 % respecte al 2019.
  • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d’activitat previstos en la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009) i que continuïn exercint-la.
  • Els grups consolidats que tributin en l’impost de societats en règim de tributació consolidada.
  • No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019, hagin declarat un resultat net negatiu.
  • No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K, activitats financeres i d’assegurances i secció U,


SUBVENCIÓ
Cal tenir el domicili fiscal a Catalunya.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s’estableixi en la convocatòria o en la resolució de la concessió de l’ajut.

El volum de deute ha de ser mínim de 4.000 €.

La quantia de l’ajut pot oscil·lar entre 3.000 € i 200.000 € per beneficiari. Cal mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins el 30 de juny de 2022.

No es poden repartir dividends durant el 2021 i 2022, ni aprovar increments de les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.

PRESENTACIÓN SOL·LICITUDS
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

  • Share