• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

Ajudes FEMP 2022

 

LÍNIA D’AJUT
D.2 Transformació productes de la pesca i l’aqüicultura:

L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenibles.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES
Es podran concedir ajuts a inversions per a millorar la transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura que:

 • Contribueixin a l’estalvi energètic o a la reducció de l’impacte en el medi ambient i el tractament de residus.
 • Millorin la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
 • Ajudin a la transformació de captures de peix comercial que no pugui destinar-se a consum humà.
 • Facin referència a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
 • Facin referència a la transformació de productes de l’aqüicultura ecològica.
 • Donin lloc a nous o millors productes, nous o millors processos o nous o millors sistemes de gestió i organització.


Caldrà que totes les despeses subvencionables s’hagin realitzat dins el termini d’execució del programa de la convocatòria.

INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES

 • L’IVA, excepte quan sigui no recuperable.
 • Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de garantia).
 • Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova adquisició respongui a inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o pel rendiment). Així com la compra d’equips i materials utilitzats.
 • Inversions i equips que siguin obligatoris en el moment de la sol·licitud d’acord amb la normativa europea i nacional.
 • Les despeses de manteniment programat o preventiu.
 • Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de manteniment i reparació.
 • La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats amb l’operació.
 • Les despeses de constitució i primer establiment d’una societat.
 • Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres d’embelliment, equips d’esbarjo i similars.
 • La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.


BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris dels ajuts els operadors del sector pesquer que realitzen la transformació de productes pesquers i aqüícoles. En resten excloses les empreses que no siguin PIME.

SUBVENCIÓ
El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de selecció i de valoració establerts. La intensitat de l’ajut serà en general del 50% de la despesa subvencionable total, podent incrementar-se o disminuir aquest percentatge segons la persona beneficiària o la naturalesa del projecte.

Es prioritzaran les operacions de comercialització de productes procedents de les captures i aqüicultura local (producte de proximitat).

El termini de justificació i execució de l’actuació és el 30 de setembre de 2022.

 PRESENTACIÓ SOL·LICITUTS
Es del 18 de Novembre de 2021 al 14 de Febrer de 2022.

 • Share