Ajuts i subvencions

AJUTS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

  LÍNIA D’AJUT Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d’inversió d’autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d’energia renovable. BENEFICIARIS Persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica. Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. Persones jurídiques de naturalesa pública o privada. […]

Ajudes FEMP 2022

  LÍNIA D’AJUTD.2 Transformació productes de la pesca i l’aqüicultura: L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenibles. INVERSIONS SUBVENCIONABLESEs podran […]

Ajudes a la solvència empresarial 2021

  LÍNIA D’AJUDASuport a la  solvència  i la reducció de  l’endeutament  del  sector privat de  treballadors  i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 INVERSIONS SUBVENCIONABLESL’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, […]

Rehabilitació energètica edificis existents PREE 5000

  Suport a la rehabilitació energètica en edificis existents a municipis de repte demogràfic BENEFICIARIS Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús. Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris […]

Ajuts Màquina Eina

  LÍNIA D’AJUDAAjuts per la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització. COMPATIBLE/INCOMPATIBLEAquests ajuts seran incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, […]

Ajuts ICAEN PIMES

  LÍNIA D’AJUTPrograma d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIMES i grans empreses del sector industrial a Catalunya. INCOMPATIBLETé incompatibilitats en subvencions provinents de fons FEDER i amb subvencions d’altres fons o instruments de la UE. COMPATIBLEAltres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals. INVERSIONS SUBVENCIONABLESLes actuacions hauran d’aconseguir una reducció […]

Ajuts ICAEN MOVES III

  LÍNIA D’AJUDA Ajuts del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021 dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. COMPATIBLE/INCOMPATIBLE Els ajuts regulats en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o […]

Ajuts ICAEN Autoconsum

  LÍNIA D’AJUT Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d’inversió d’autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d’energia renovable. COMPATIBLE/INCOMPATIBLE Les ajudes dels 6 programes d’incentius són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir per a la mateixa […]

Desamiantatge

Línia d’ajudaFomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. CompatibleLa percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres […]

Ajuts Leader a Catalunya 2021

  Línia d’ajut Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals. Incompatible / Compatible Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, i amb qualsevol altre ajut obtingut dins […]