• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

AJUTS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

 

LÍNIA D’AJUT

Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d’inversió d’autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d’energia renovable.

BENEFICIARIS

 • Persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica.
 • Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
 • Persones jurídiques de naturalesa pública o privada.
 • Cooperatives, agrupacions d’empreses, entitats públiques.
 • Gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia.
 • Empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics.
 • Comunitat de propietaris.
 • Entitats locals i sector públic institucional de qualssevol administracions públiques.
 • Comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 

PROGRAMES D’AJUT

Programa 1. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector serveis.

Programa 2. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o el agropecuari.

Programa 3. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics.

Programa 4. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector.

Programa 5. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums de el sector residencial, sector públic i tercer sector.

Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector residencial, inclosa l’habitatge públic protegit.

 

SUBVENCIÓ

El procediment de concessió dels ajuts és el règim de concurrència successiva, i la modalitat de subvenció és a fons perdut.

Termini d’execució i justificació de l’actuació subvencionable: 18 mesos des de la data de la resolució de concessió.

 

Intensitats de l’ajut:

Per els programes 1,2 i 3 es calcularan com un percentatge respecte el cost subvencionable, pels programes 4,5 i 6 es calcularan amb imports fixes unitaris o mòduls.

En el cas de l’energia solar fotovoltaica els ajuts abastaran des del 15% per a una gran empresa fins al 45% per a una pime o un sistema petit, inferior a 10 kW. Es valorarà la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai, com és freqüent en aparcaments.

En el cas de l’eòlica, la subvenció oscil·larà entre el 20% per a la instal·lació més gran en grans empreses i el 50% en els sistemes més petits per a pimes.

Les instal·lacions d’emmagatzematge darrere del comptador, que en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent de la mida de l’organització.

La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació.

En climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia emprada.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Des del 15 de desembre de 2021 fins el 31 e Desembre de 2023 o esgotament dels pressupostos.

 

Per més informació: german.esteban@cunovesa.com

 T +34 93 889 70 77

 • Share