• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

Ajuts ICAEN Autoconsum

 

LÍNIA D’AJUT

Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d’inversió d’autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d’energia renovable.

COMPATIBLE/INCOMPATIBLE

Les ajudes dels 6 programes d’incentius són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. S’aplica normativa de Minimis.

BENEFICIARIS

 • Persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica.
 • Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
 • Persones jurídiques de naturalesa pública o privada.
 • Cooperatives, agrupacions d’empreses, entitats públiques.
 • Gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia.
 • Empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics.
 • Comunitat de propietaris.
 • Entitats locals i sector públic institucional de qualssevol administracions públiques.
 • Comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

PROGRAMES D’AJUT

 1. Programa 1. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector serveis.
 2. Programa 2. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o el agropecuari.
 3. Programa 3. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics.
 4. Programa 4. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector.
 5. Programa 5. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums de el sector residencial, sector públic i tercer sector.
 6. Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector residencial, inclosa l’habitatge públic protegit.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Pels programes 1,2 i 3 les despeses següents iniciades amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajut; pels programes 4,5 i 6 les despeses següents iniciades a partir del 30 de Juny de 2021:

 • La inversió en equips i materials relacionats amb les actuacions objecte de l’ajut (fotovoltaica, eòlica, solar tèrmica, geotèrmia, hidrotèrmia o aeortèrmia i biomassa).
 • Despeses d’execució de les obres i instal·lacions relacionades amb l’objecte de l’ajut.
 • Equipaments electromecànics, hidràulics, de controli auxiliars associats a l’ajut
 • Sistema elèctric general de alta i baixa quan siguin necessaris per les actuacions objecte de l’ajut.
 • Sistemes de gestió i control i monitorització del funcionament de la instal·lació i els equips.
 • Cost de desmuntar les instal·lacions existents substituïdes per les noves objecte de l’ajut.
 • Cost de redacció de projectes tècnics, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, gestió de la sol·licitud i la justificació, informe auditor (amb un límit del 7%)

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • IVA
 • Despeses pròpies de personal o funcionament
 • Estudis d’impacte ambiental i visats de projectes.
 • Despeses de promoció.
 • Autoritzacions, gestions, permisos i llicències administratives.
 • Despeses d’adquisició o lloguer de terrenys.
 • Assegurances, vigilància i seguretat
 • Despeses financeres.
 • Adequació d’accessos a les vies públiques ja existents.
 • Adequació, remodelació o execució de altres línies elèctriques no relacionades directament amb l’actuació objecte de l’ajut.

SUBVENCIÓ

El procediment de concessió dels ajuts és el règim de concurrència successiva, i la modalitat de subvenció és a fons perdut.

Termini d’execució i justificació de l’actuació subvencionable: 18 mesos des de la data de la resolució de concessió.

Intensitats de l’ajut:

Per els programes 1,2 i 3 es calcularan com un percentatge respecte el cost subvencionable, pels programes 4,5 i 6 es calcularan amb imports fixes unitaris o mòduls.

En el cas de l’energia solar fotovoltaica els ajuts abastaran des del 15% per a una gran empresa fins al 45% per a una pime o un sistema petit, inferior a 10 kW. Es valorarà la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai, com és freqüent en aparcaments.

En el cas de l’eòlica, la subvenció oscil·larà entre el 20% per a la instal·lació més gran en grans empreses i el 50% en els sistemes més petits per a pimes.

Les instal·lacions d’emmagatzematge darrere del comptador, que en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent de la mida de l’organització.

La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació.

En climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia emprada.

 

PRESENTACIÓN SOL·LICITUDS

Des de la  publicació de la convocatòria per part de la comunitat autònoma (publicació prevista octubre 2021), fins el 31 e Desembre de 2023 o esgotament dels pressupostos

 

 • Share

Leave A Comment