• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Ajuts ICAEN MOVES III

 

LÍNIA D’AJUDA

Ajuts del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021 dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

COMPATIBLE/INCOMPATIBLE

Els ajuts regulats en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.  Sotmesa a requisits i límits de minimis

BENEFICIARIS

  • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
  • Les persones físiques majors d’edat.
  • Les comunitats de propietaris.
  • Les persones jurídiques (el NIF de les quals comenci per A, B, C, D, E , F, G, J, R o W)
  • Les entitats locals i administracions autonòmiques.

Els beneficiaris han de tenir la seva residència fiscal, domicili social i fiscal a Catalunya. No podran ser beneficiaris dels ajuts del programa 1 els concessionaris o punts de venda.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES

Inversions ubicades a Catalunya:

Programa d’incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics nous i de demostració que disposin d’endoll  i de pila de combustible: tant en adquisició directa com per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting. Els concessionaris o punts de venda de vehicles han d’estar ubicats al territori català.

Programa d’incentius 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:  Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directe, tant d’accés públic com privat.

SUBVENCIÓ

Les actuacions objecte d’ajut seran seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds. El termini d’execució i justificació de l’actuació objecte de subvenció és de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió. Les actuacions seran subvencionables des del 10 d’abril de 2021 excepte les actuacions realitzades per persones jurídiques o per entitats que desenvolupin activitat econòmica que s’han de realitzar després de la sol·licitud.

Programa d’incentius 1:  des dels 1100 € a 9.000 € per vehicle, segons motorització, categoria i tipus de beneficiari.

Programa d’incentius 2:  70% per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. (80% en municipis de menys de 5.000 hab). Entre el 30% i el 60% en empreses depenent de mida empresa, potència, tipus d’accés i nombre habitants del municipi.

PRESENTACIÓN SOL·LICITUDS

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (04/10/21) i fins al 31 de desembre de 2023, o fins a l’esgotament del pressupost.

 

  • Share

Leave A Comment