• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Ajuts ICAEN PIMES

 

LÍNIA D’AJUT
Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIMES i grans empreses del sector industrial a Catalunya.

INCOMPATIBLE
Té incompatibilitats en subvencions provinents de fons FEDER i amb subvencions d’altres fons o instruments de la UE.

COMPATIBLE
Altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES
Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida.

Efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut:

1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials: inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tècnica disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica, per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.

2. Implantació de sistemes de gestió energètica: inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris que poden acollir-se aquestes ajudes han de ser PIME o una gran empresa del sector industrial amb  establiment a Catalunya el codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) de les quals sigui algun dels següents: del 7 a l’11, del 13 al 33 i del 35 al 39.

INVERSIÓ
S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials de 75.000€.

Per a la implantació de sistemes de gestió energètica l’import mínim és de 30.000€. 

Termini d’execució de les inversions és d’un màxim de 24 mesos a comptar des de la notificació de la resolució del procediment de concessió.

Termini de justificació: 3 mesos des de la finalització del termini màxim d’execució.

SUBVENCIÓ
Quantia de les ajudes:

  • 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
  • 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
  • 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.


PRESENTACIÓ SOL·LICITUTS
Inici tramitació sol·licituds a partir del dia 5 de Juny i fins que s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 30 de Juny de 2023.

 

  • Share

Leave A Comment