• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

Ajuts Leader a Catalunya 2021

 

Línia d’ajut

Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals.


Incompatible / Compatible

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, i amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del PDR de Catalunya.

Aquests ajuts són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en el supòsits anteriors, respectant sempre els límits establerts als reglaments corresponents.


Inversions subvencionables

Projectes i inversions dins els territoris rurals determinats a les bases de l’ajut, que s’adeqüin a les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) proposades pels Grups d’Acció Local (GAL), i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), per a:

 • Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica.
 • Fomentar la creació d’ocupació.
 • Establir polítiques especifiques per al jovent del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.


Beneficiaris

 • Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%)
 • Persones de naturalesa pública.
 • No poden acollir-se a aquests ajuts les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria; tampoc les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

 

Subvenció

El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

Inversió mínima per sol·licitant de 12.000 € en el cas de sol·licitants privats (màxim de 250.000 euros alimentàries annex I), i de 40.000 € en el cas dels públics.

Percentatge d’ajut d’acord amb la intensitat determinada segons la puntuació obtinguda en base als criteris de selecció i priorització de cada GAL, amb un màxim del 40% en persones de naturalesa privada, i del 80% en entitats públiques.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000€ per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria, i té una limitació de 200.000€ durant l’exercici fiscal en curs i els 2 exercicis anteriors (normativa d’ajuts de mínims).

Termini d’execució i justificació: 30 de Juny de l’any següent al de la resolució de concessió.

Execució mínima del 70%.


Presentació Sol·licituds

Des del dia 26 octubre fins al 30 de Novembre de 2021.

 

 • Share

Leave A Comment