• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

Ajuts Màquina Eina

 

LÍNIA D’AJUDA
Ajuts per la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

COMPATIBLE/INCOMPATIBLE
Aquests ajuts seran incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

BENEFICIARIS
PIMES amb un del següents CNAE:

 • Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 32.
 • Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009.
 • Activitats complementàries a la producció industrial:
  • Envasament i empaquetat a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92.
  • Dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10.
  • Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE (amb excepcions).
 • Activitats de servies a la indústria:
  • Disseny industrial de CNAE 71.12 i 71.20 (amb excepcions).


INVERSIONS SUBVENCIONABLES
Inversions realitzades per a l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les pimes industrials i que contribueixin a la seva modernització, i que compleixin alguna d’aquestes condicions:

 • Ampliació de la capacitat productiva d’un establiment existent.
 • Diversificació de la producció d’un establiment existent en nous productes addicionals.
 • Canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent.


Seran subvencionables les despeses derivades de la compra de maquinària eina noves del següents tipus: Arrancada d’encenall, deformació metàl·lica i treball de xapa, i fabricació additiva.

Màquines elegibles: Torns, Fresadores, Mandrinadores, Trepants, Roscadores, Rectificadores, Afiladores, polidores i moladores, Centres de mecanitzat, Màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat, Brotxadores, Màquines de electro-erosió, Màquines de centrar i refrenat, Premses mecàniques, Premses hidràuliques / pneumàtiques, Servopremses, Punxonadores, Sistemes d’automatització industrial associats a màquina-eina, Equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades, Talladores / Màquines de roscat, Equilibradores, Màquines per al conformat per encintat de peces de composites, Panel·ladores per al treball de la xapa, Serres, Visel·ladores, Mortasadores, Línies de tall amb premsa, làser, doll d’aigua, gas o ultrasons, Màquines per al treball de barres, perfils i tubs, Màquines per a fabricació i control de caragols i perns, Màquines per a gravar, marcar i/o puntejar, Rebladores, Granalladores, Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa seran subvencionables sempre que formin part de l’oferta presentada per la compra, i es comptabilitzin al major.

SUBVENCIÓ
Subvenció en règim de concurrència competitiva, efecte incentivador.  L’import mínim de cada màquina eina subvencionable ha de ser major o igual que 70.000€. Necessàries 3 ofertes de cada màquina. Cal mantenir les màquines mínim 3 anys. Cal garantia del 100% de la subvenció proposada que s’alliberarà un cop justificada l’execució del projecte. Cal executar el 80% del pressupost subvencionat.

Les intensitats de l’ajut són un 10% per mitjanes empreses i un 20% per petites empreses, amb un màxim de 175.000 € per màquina i 300.000 € per beneficiari.

Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no superaran en cap cas el 15% del pressupost d’adquisició de les màquines eina.

El termini per executar les actuacions es des de l’endemà de la  presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de 15 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió. El termini de justificació és de 8 mesos des de la data de resolució de concessió.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Des del 09/10/21 fins el 02/11/21.

 • Share

Leave A Comment