• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera
CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓENERGÈTICA EDIFICIS EXISTENTS 2020

CONVOCATÒRIA D’AJUTS REHABILITACIÓENERGÈTICA EDIFICIS EXISTENTS 2020

Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents.

Import de la subvenció directa:

Les actuacions seran seleccionades per rigorós ordre de presentació fins esgotament de pressupost. Inversió mínima de 10.000 €, màxima de 5.000.000 €.

 • Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica | entre el 25% i el 35% + ajuda addicional.
 • Millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques | entre el 25% i el 35%+ ajuda addicional.
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació | 15%+ ajuda addicional.

Compatibilitat:

Els ajuts regulats en aquesta convocatòria són cofinançats per fons europeus, per tant seran incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris.

 

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 4 de desembre de 2020, fins el 31 de Juliol del 2021.

 • Termini d’execució: 18 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió.
 • Termini justificació: 21 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió.

Inversions subvencionables:

Aquelles actuacions en edificis complerts (excepcionalment en parts d’aquests) existents, posteriors a la data de sol·licitud de l’ajut (excepte les preparatòries), que aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2 respecte la situació inicial d’almenys un 10%, i que siguin de les següents tipologies:

 • Millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica: tancaments, particions interiors.
 • Millora de l’eficiència energètica i ús de energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària(solar tèrmica, geotèrmica, biomassa, i millora de les ja existents).
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: lluminàries, làmpades i equips, sistemes de control inclosos els remots i automàtics, canvis de punts de llum i altres.

Caldrà també que millorin la qualificació energètica de l’edifici en almenys una lletra respecte l’estat inicial.


Inversions no subvencionables:

 • Les realitzades en edificis de nova construcció (a partir de 2007).
 • Intervencions en edificis existents que suposin una ampliació, en les que s’incrementi la superfícies o volum construït.
 • Intervencions en edificis existents que comportin un canvi d’ús.

Beneficiaris:

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús de habitatge.
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 de el Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
 • Les empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics.
 • Les comunitats d’energies renovables.
 • Ajuntaments, diputacions provincials, entitats locals o equivalents, mancomunitats o agrupacions de municipis, administracions de les comunitats autònomes.

 

Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

 • Share