• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT FEADER 2021

Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments (productes recollits a l’annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), excepte els de la pesca i els productes forestals.

Terminis:

 • Presentació sol·licitud del 7 de Maig al 6 Juliol 2021.
 • Finalització i tancament:
  Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i justificar davant el DARP les actuacions objecte dels ajuts com a molt el 31 de març de 2024.

 

Subvenció:

Inversió màxima: 500.000€.

 • 25% en el cas de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME)
 • 17% en el de les empreses amb menys de 750 treballadors o un volum de negoci inferior a 200 milions d’euros (empreses intermèdies)
 • 7% en la resta de casos (grans empreses)

Increments:

 • 3% per a les empreses amb personalitat jurídica associativa
 • 3% per zones amb limitacions específiques, de muntanya o desafavorides.
 • 3% per a inversions innovadores.
 • 3% per a les empreses de nova creació.
 • 3% per a les empreses que s’hagin fusionat durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l’ajut.
 • Empreses més grans que PIME el 17% i del 7% es podran augmentar en un 3%, en el cas que s’hagin fusionat durant els dos anys.

 

Compatibilitat:

Ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

Inversions subvencionables:

Efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut:

 1. La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles (límit 30%), així com la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil.
 2. La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si aquesta es realitza dins el període de justificació, la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
 3. L’adquisició o desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades (màxim 30%)
 4. Els costos generals vinculats a les inversions tals com honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat (màxim del 8%).

 

Inversions no subvencionables:

 • Les instal·lacions d’emmagatzematge frigorífic de productes congelats o ultracongelats (consultar excepcions)
 • Reposició o substitució d’equipaments i maquinària, excepte diferent tecnologia o rendiment.
 • Les inversions iniciades abans de la presentació de la sol·licitud encara que solament sigui un pagament a compte. (No afectats honoraris tècnics, estudis de viabilitat, patents i llicències)
 • La compra de terrenys, o d’edificis que hagin de ser enderrocats, enjardinaments i millora del paisatge.
 • La compra de vehicles, mobiliari d’oficina i el mobiliari divers.
 • La compra i instal·lació de maquinària i béns d’equip de segona mà o al trasllat de maquinària i béns d’equip ja existents
 • Les inversions dirigides al sector detallista de comercialització en destí.

 

Beneficiaris:

Persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions  subvencionables.

Caldrà que el beneficiari comercialitzi almenys el 50% del valor del producte transformat o manipulat pertanyen al sector majorista.

 Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES.

 • Share