• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021

 

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUT PETITS ESCORXADORS 2021

Millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat dels petits escorxadors i de

les activitats annexes d’obtenció i preparació de la carn i productes carnis, i de la manipulació de carn de caça silvestre destinada al consum humà..

Subvenció:

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions objecte de subvenció.

La quantia dels ajuts per persona beneficiària és d’un màxim del 80% de la despesa subvencionable amb un màxim de 50.000 € per les accions de les línies 1 i 3, i d’un 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 10.000 € per a les accions de la línia 2.

 • Termini de realització i justificació: despeses entre el 1 de Gener de 2020 i el 15 de setembre de 2021 o 2022 segons la previsió de finalització, el 15 de setembre del mateix any.

 

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció és el 50% de l’import concedit en la resolució de concessió.

Possibilitat de demanar bestreta de la subvenció concedida.

Compatibilitat:

Aquests ajuts es sotmeten al Reglament dels ajuts de mínims, i, per tant, el total d’ajuts de mínims atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Inversions subvencionables:

LÍNIA 1: Inversions en els establiments ja existents i autoritzats consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, o en obres d’arranjament i reforma de les d’instal·lacions de les activitats autoritzades. Aquestes inversions estaran destinades a millorar:

 1. Les condicions de benestar animal a totes les etapes del sacrifici i les operacions connexes.
 2. La seguretat laboral a les zones amb presència d’animals vius.
 3. L’eficiència en la gestió dels residus generats per l’activitat i la gestió dels subproductes d’origen animal no destinats a consum humà.
 4. La reducció d’insums, recursos i consum energètic.
 5. L’eficiència dels processos productius propis de l’activitat d’obtenció de carns fresques i despulles comestibles i qualsevol altre producte obtingut derivat de la carn i carn fresca per al consum humà.
 6. La digitalització i adopció de tecnologies en totes les etapes i fases dels processos productius.

 

Es consideren despeses subvencionables per aquesta línia d’ajut:

Despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, despeses de redacció de projectes, despeses de les obres i instal·lacions necessàries, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la instal·lació de la maquinària o equipament adquirit o bé amb l’arranjament o reforma d’instal·lacions existents i per a les quals disposa d’autorització d’aquesta activitat.

LÍNIA 2: Elaboració i redacció dels projectes tècnics per a la construcció de nous establiments, o per a les obres d’arranjament i reforma per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats.

Es consideren despeses subvencionables per aquesta línia d’ajut: el cost de redacció del projecte d’inversió o millora de les actuacions.

LÍNIA 3: Inversions en la construcció, obres d’arranjament i reformes, compra i instal·lació de maquinària i equipaments de nous establiments, o inversions per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats.

Es consideren despeses subvencionables per aquesta línia d’ajut: despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, despeses de les obres i instal·lacions necessàries, redacció de projectes, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i les despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la construcció, reforma o arranjament d’instal·lacions per a noves activitats.

En les tres línies d’ajuts, els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament.

Inversions no subvencionables:

En cap cas no es consideren despesa subvencionable els impostos indirectes, el lloguer ni la compra de terrenys i/o edificis en què s’hagin de fer les inversions objecte d’aquests ajuts.

Presentació Sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins el 14 de Juny de 2021.

Les persones beneficiàries poden sol·licitar per a cada any 2021 i 2022 l’ajut per a cada una de les línies d’actuació.

En cap cas, les despeses subvencionables atribuïdes a una mateixa línia poden tenir el mateix objecte d’actuació i s’atribuiran a l’any 2021 o 2022 segons la previsió de finalització comunicada en la sol·licitud de l’ajut

 Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES.

 • Share