• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera
Aujdes FEMP GALP

CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP GALP

 

Ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per a incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020 (prorrogable 2020-2022), en els àmbits territorials d’aplicació de cada grup.


Terminis:

 • Presentació sol·licitud fins el 31 Gener 2021.
 • Termini d’execució i justificació és el 15 Octubre 2021.

 

Import de la subvenció:

La intensitat de l’ajut serà en general del 50% de la despesa subvencionable total, podent incrementar-se o disminuir aquest percentatge en alguns casos concrets.

 • Import Màxim |150.000€ per projecte.

 

Compatibilitat:

La mateixa despesa o inversió no pot tenir finançament total o parcial d’un altre fons EIE o instrument financer comunitari, ni pel mateix fons conforme a un programa o mesura diferent.

Són compatibles amb altres ajuts que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l’import dels ajuts no superi en cap cas, el cost de les actuacions subvencionables.

Els ajuts destinats a actuacions no directament relacionades amb la producció i comercialització de productes de la pesca i aqüicultura, se sotmeten al reglament de mínimes.

Inversions subvencionables:

Les que generin activitat econòmica i cohesió social en l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GALP i aprovades pel DARP, en els àmbits territorials d’aplicació de cada grup, incloent:

 • Despeses de personal.
 • Costos indirectes.
 • Operacions immaterials.
 • Obres, subministraments i serveis externs.
 • Adquisició de terrenys (màxim 10% del total).
 • Despeses honoraris enginyeries i altres (màxim 12% del total).

 

Inversions no subvencionables:

 • L’IVA.
 • Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de garantia).
 • Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova adquisició respongui a inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o pel rendiment).
 • Inversions i equips que siguin obligatoris en el moment de la sol·licitud d’acord amb la normativa europea i nacional.
 • Les despeses de manteniment programat o preventiu de qualsevol part de l’equip que mantingui en funcionament un aparell.
 • La compra de materials i equips utilitzats.
 • Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de manteniment i reparació.
 • La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats amb l’operació.
 • Les despeses de constitució i primer establiment d’una societat.
 • Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres d’embelliment, equips d’esbarjo i similars.
 • La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.
 • La compra d’edificis o locals si han estat subvencionats en els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques següents que promoguin la realització d’un projecte dins l’àmbit territorial dels GALP i que compleixin des del moment de presentar la seva sol·licitud les condicions d’admissibilitat:

 • Operadors del sector pesquer.
 • Confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors.
 • Organitzacions aqüícoles, organitzacions de productors del sector pesquer i aqüícola.
 • Administracions públiques i entitats públiques, organismes de dret públic científics o tècnics.
 • Grups d’acció local de pesca de Catalunya.
 • Organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre.
 • Altres persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitats vinculades a l’economia blava.

 

En el cas de persones jurídiques cal que l’empresa compleixi el requisit de ser PIME, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

 Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 • Share