• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

AMPLIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS PER DESAMIANTATGE

Ampliació de la dotació econòmica prevista, en un import addicional de 500.000,00€, per fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.


Import de la subvenció directa:

Màxim de 12.000€ per actuació subvencionada.


Terminis presentació sol·licitud

Fi convocatòria 30 de novembre 2020


Objectius generals de les operacions de la mesura d’inversions:

Promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública, garantint la correcta gestió d’aquests residus.


Es consideraran subvencionables els costos de les següents accions:

  • Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.
  • Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya (RGPGRC).
  • No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat de l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Priorització

Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.


Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

  • Share