• English
  • Français
  • Español
  • Català
  • Euskera

Desamiantatge


Línia d’ajuda
Fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

Compatible
La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l’activitat subvencionada.

Expressament és compatible amb altres subvencions sol·licitades per a obres de rehabilitació integral d’immobles que incloguin la retirada i gestió de residus de materials d’aïllament i de la construcció.

Inversions subvencionables
Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya (RGPGRC).

No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat de l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Beneficiaris
Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Subvenció
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000€ per actuació subvencionada.

Presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 03/11/2021 fins l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 31/12/2021.

 

  • Share

Leave A Comment