• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera
Nova convocatoria ajudes FEMP D.1.

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D1

 

Aquests ajuts van destinats a fomentar la comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura en les fases de producció, transformació i comercialització de la cadena de subministrament.


Terminis:

 • Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021.
 • Termini d’execució i justificació és el 30 Setembre 2021.

 

Subvenció:

De règim de concurrència competitiva. La intensitat de l’ajut, serà en general del 50% de la despesa subvencionable total, podent incrementar-se o disminuir aquest percentatge segons la persona beneficiària o la naturalesa del projecte.

 • Import Màxim | entre 27.500€ i 275.000€ per projecte segons disponibilitat pressupostària.

 

Beneficiaris:

 • Operadors del sector pesquer que comercialitzin productes pesquers i aqüícoles. (inclosos no PIME)
 • Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l’aqüicultura soles o associades, d’àmbit nacional, supra-autonòmic o autonòmic, impulsores de programes sectorials per augmentar-ne la competitivitat, formació, sostenibilitat, promoció, seguretat alimentària i innovació.
 • Administracions públiques i organismes o entitats públics.

 

Compatibilitat:

 • La mateixa despesa o inversió no pot tenir finançament total o parcial d’un altre fons EIE o instrument financer comunitari, ni pel mateix fons conforme a un programa o mesura diferent.
 • Són compatibles amb altres ajuts que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l’import dels ajuts no superi en cap cas, el cost de les actuacions subvencionables.

 

Inversions subvencionables:

Projectes relacionats amb els aspectes següents que podran incloure actuacions en

la fase de producció, transformació i comercialització de la cadena de subministrament:

 • Trobar nous mercats i millorar les condicions de comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura, per espècies amb potencial de comercialització, i/o captures no desitjades, i/o productes de la pesca i l’aqüicultura obtinguts amb mètodes de poc impacte sobre el medi ambient i /o productes de l’aqüicultura ecològica.
 • Projectes que busquin nous mercats i millores de comercialització i que no es trobin inclosos en els apartats anteriors, a través de:
  • L’organització i participació en fires, congressos, esdeveniments, seminaris i exposicions, i el lloguer d’espais informatius en els mateixos.
  • La creació de lemes o merchandising.
  • La realització d’estudis o prospeccions de mercat per a obertura de nous mercats internacionals.
  • Promoció de productes pesquers que tinguin alteracions conjunturals de mercat o les captures no desitjades desembarcades.
  • Millores tecnològiques en el sistema de subhasta en primera venda.
 • Foment de la qualitat i del valor afegit del producte:
  • Sol·licitud de registre de productes i adaptacions als requisits pertinents de compliment i certificació.
  • Certificació i promoció de productes de la pesca i l’aqüicultura sostenible, inclosos els productes de la pesca costera artesanal, i de mètodes de transformació respectuosos amb el medi ambient.
  • Comercialització directa en el marc de projectes de turisme pesquer desenvolupats per les confraries de pescadors.
  • Presentació i envasat de productes.
 • Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d’estudis de mercat i d’estudis sobre la dependència de la UE de les importacions.
 • Contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o l’aqüicultura i en el seu cas l’elaboració d’una etiqueta ecològica d’acord amb l’article 36 del R/N1379/2013.
 • Contractes tipus amb les PIME, compatibles amb la normativa comunitària.
 • Realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció de productes de la pesca i l’aqüicultura sostenibles sempre i quan no siguin objecte de promoció de marques comercials.


Caldrà que totes les despeses subvencionables s’hagin realitzat dins el termini d’execució del programa de la convocatòria.


Inversions no subvencionables:

 • L’IVA, excepte quan sigui no recuperable.
 • Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de garantia).
 • Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova adquisició respongui a inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o pel rendiment).
 • Inversions i equips que siguin obligatoris en el moment de la sol·licitud d’acord amb la normativa europea i nacional.
 • Les despeses de manteniment programat o preventiu de qualsevol part de l’equip que mantingui en funcionament un aparell.
 • La compra de materials i equips utilitzats.
 • Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de manteniment i reparació.
 • La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats amb l’operació.
 • Les despeses de constitució i primer establiment d’una societat.
 • Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres d’embelliment, equips d’esbarjo i similars.
 • La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.
 • La compra d’edificis o locals si han estat subvencionats en els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut.

 

Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 • Share