• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS FEMP 2021 – D2

 

L’objecte dels ajuts que estableix aquest capítol és promoure la competitivitat de les empreses en l’àmbit de la transformació, i incentivar la inversió amb l’objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura sostenible.


Terminis:

 • Presentació sol·licitud fins el 15 Febrer 2021.
 • Termini d’execució i justificació és el 30 Setembre 2021.

Inversió | Sense Límits


Subvenció:

De règim de concurrència competitiva. La intensitat de l’ajut, serà en general del 50% de la despesa subvencionable total, podent incrementar-se o disminuir aquest percentatge segons la persona beneficiària o la naturalesa del projecte.

 • Import Màxim | entre 95.000€ i 370.000€ per beneficiari segons disponibilitat pressupostària.

 

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris dels ajuts els operadors del sector pesquer que realitzen la transformació de productes pesquers i aqüícoles. En resten excloses les empreses que no siguin PIME.


Compatibilitat:

La mateixa despesa o inversió no pot tenir finançament total o parcial d’un altre fons EIE o instrument financer comunitari, ni pel mateix fons conforme a un programa o mesura diferent.

Són compatibles amb altres ajuts que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l’import dels ajuts no superi en cap cas, el cost de les actuacions subvencionables.


Inversions subvencionables:

Es podran concedir ajuts a inversions per a millorar la transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura que:

 • Contribueixin a l’estalvi energètic o a la reducció de l’impacte en el medi ambient i el tractament de residus.
 • Millorin la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
 • Ajudin a la transformació de captures de peix comercial que no pugui destinar-se a consum humà.
 • Facin referència a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
 • Facin referència a la transformació de productes de l’aqüicultura ecològica.
 • Donin lloc a nous o millors productes, nous o millors processos o nous o millors sistemes de gestió i organització.


Caldrà que totes les despeses subvencionables s’hagin realitzat dins el termini d’execució del programa de la convocatòria.


Inversions no subvencionables:

 • L’IVA, excepte quan sigui no recuperable.
 • Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de garantia).
 • Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova adquisició respongui a inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o pel rendiment).
 • Inversions i equips que siguin obligatoris en el moment de la sol·licitud d’acord amb la normativa europea i nacional.
 • Les despeses de manteniment programat o preventiu de qualsevol part de l’equip que mantingui en funcionament un aparell.
 • La compra de materials i equips utilitzats.
 • Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de manteniment i reparació.
 • La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats amb l’operació.
 • Les despeses de constitució i primer establiment d’una societat.
 • Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres d’embelliment, equips d’esbarjo i similars.
 • La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.
 • La compra d’edificis o locals si han estat subvencionats en els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut.


Per més informació
 CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 • Share