• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2020

 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals.

Import de la subvenció directa:

L’import no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles.

 • No pot ser superior a 100.000€ per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria.
 • La quantia de la subvenció depèn de la puntuació obtinguda als eixos definits per cada GAL.

 

Incompatible:

 • Amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
 • Amb qualsevol altre ajut obtingut dins el PDR de Catalunya, i estan regulats per la normativa de Mínims.

 

Compatible:

 • Els ajuts inclosos en aquesta ordre seran compatibles amb qualsevol altre ajut d’altres administracions.
 • L’import acumulat de l’ajuda no pot superar, en cap cas, el cost de l’activitat subvencionada.

 

Terminis:

 • Presentació sol·licitud del 17/10/2020 al 30/11/2020
 • Finalització i Tancament justificat abans 30 juny 2022

 

Inversions subvencionables:

Les despeses subvencionables són les despeses efectivament assumides pel beneficiari, s’ajusten a tots els criteris següents:

 1. Inversions dins de l’àmbit territorial Leader.
 2. Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.
 3. En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser PIME.

 

Inversions no subvencionables:

 • Projectes iniciats, despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establerta en la resolució. (excepte honoraris tècnics).
 • Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent.
 • Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
 • L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
 • La compra de terrenys i d’immobles.
 • Els equips i béns mobles de segona mà.
 • Despeses de simple reposició.
 • Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses.
 • El manteniment o la reparació de béns mobles i immobles o la restauració de béns mobles.
 • La imputació de mà d’obra pròpia.
 • Les despeses de llicències, patents i permisos.
 • Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat.
 • L’organització i/o assistència a fires i congressos.
 • Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
 • L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a 5 anys, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat subvencionada.
 • Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 • Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
 • L’adquisició o l’adequació de vehicles.
 • Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials i empreses col·laboradores de concessions oficials.
 • Farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.
 • Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin autoconsum.
 • Qualsevol inversió relacionada amb el traspàs o el trasllat d’una activitat.
 • Inversions o actuacions sobre béns d’ús privatiu.
 • Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
 • Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola, d’animals o plantes.
 • Qualsevol inversió relacionada amb la formació.
 • Partides d’imprevistos o despeses condicionades.
 • Despeses corrents de l’empresa.
 • Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.
 • Inversions relacionades amb canvis d’il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic.
 • Despeses relacionades amb l’adquisició de maquinària i equips destinats al lloguer.
 • Inversions en la implementació de sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzin fonts d’energia fòssils.

 

Beneficiaris:

Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

 • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (els inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, inversió elegible, inferior a 250.000 euros).
 • Empreses no agroalimentàries.

 

Inversió

 • Mínima de 12.000€ per els sol·licitants privats (màxim de 250.000 euros alimentàries annex I)
 • Mínima de 40.000€ en el cas dels públics.

 

Per més informació CONTACTA AMB NOSALTRES

 • Share