Política Privacitat Email

En virtut de la Llei 34/2002 (LSSI – CE) aquest missatge i els seus arxius adjunts poden contenir informació confidencial, per la qual cosa s’informa que el seu ús no autoritzat està prohibit per la llei, estant a més protegits per la Constitució Espanyola, que garanteix la confidencialitat, protecció i secret de les comunicacions. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, si us plau notifiqui-ho immediatament a través d’aquesta mateixa via i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers adjunts sense llegir-lo o gravar-lo total o parcialment.

De conformitat amb el RGPD 2016/679 de 27 d’abril, les dades personals que constin en aquesta comunicació estan incorporades en un fitxer o suport responsabilitat de CUNOVESA, SL, amb CIF B64787542 amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb els nostres clients i informar-los dels nostres productes i serveis. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació, supressió i oposició, dirigint-se per escrit a info@cunovesa.com

Evita imprimir aquest missatge si no és estrictament necessari. Si ho és fes-ho en paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D’aquesta manera estalviaràs aigua, energia i recursos forestals. El medi ambient és cosa de tots.

En virtud de la Ley 34/2002 (LSSI – CE) este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo cual se informa que su uso no autorizado está prohibido por la ley, estando además protegidos por la Constitución Española, que garantiza la confidencialidad, protección y secreto de las comunicaciones. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

En conformidad con el RGPD 2016/679 de 27 de abril, los datos personales que consten en esta comunicación están incorporadas en un fichero o apoyo responsabilidad de CUNOVESA, SL, con CIF B64787542 con el fin de gestionar la relación contractual con nuestros clientes e informarlos de nuestros productos y servicios. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, cancelación, supresión y oposición, dirigiéndose por escrito a info@cunovesa.com

Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. Si lo es hazlo en papel 100% reciclado puesto-consumo y blanqueado sin cloro (TCF). De este modo ahorrarás agua, energía y recursos forestales. El medio ambiente es cosa de todos.