• English
 • Français
 • Español
 • Català
 • Euskera

PROGRAMA MOVES FLOTAS

 

Objectiu:

Concedir ajudes a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers, dins del Programa MOVES FLOTAS.

 Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris del programa:

Tota mena d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

El sector públic institucional, a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 doctubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Actuacions subvencionables:

Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible.

Actuació 2: Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments de l’empresa o entitat sol·licitant.

Actuació 3: Actuacions de transformació de la flota cap a l’electrificació.

Costos subvencionables:

 • Sobrecost d’adquisició dels vehicles elèctrics sobre els de combustió
 • Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions
 • Costos de direcció facultativa
 • Costos d’execució de l’obra civil sempre que no superi el 20% de la inversió elegible
 • Costos de muntatge de les instal·lacions
 • Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries
 • Costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació de les ajudes, fins a un límit de 10.000€

Subvenció:

L’ajut és en règim de concurrència competitiva i amb efecte incentivador. Es poden presentar varies sol·licituds en cas de disposar de varies flotes (imprescindible sol·licitud per actuació 1; 2 i 3 opcionals), tot i això l’ajut màxim per beneficiari no podrà superar els 2,5 M€, la quantia dependrà del tipus de beneficiari i la tipologia de vehicle/motorització i estarà entre un 40% i 70% de l’import subvencionable.

Actuació 1: un màxim de 500 vehicles objecte d’ajuda per sol· licitud i un mínim de 25 vehicles per sol·licitud.

Actuació 2: el nombre de punts de recàrrega incentivats no pot ser superior al nombre de vehicles incentivats.

Actuació 3: un màxim d’ajuda equivalent al 20% de l’ajuda total sol·licitada.

Termini d’execució de 18 mesos des de notificació de resolució favorable, 3 mesos més pe justificar.

Presentació sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 19 de març de 2022.

 

Per a més informació:

Oriol Escudé: oriol.escude@cunovesa.com

T +34 93 889 70 77

F +34 93 885 59 31

 • Share

Leave A Comment